Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn sẽ ủng hộ và góp phần xây dựng, kiến thiết trang này?
Sẵn sàng với sự đồng ý của chủ trang.
Có thể, tùy khả năng.
Rất tiếc, không thể.
Chưa biết.
Không có ý kiến.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WORD_FORMS.flv TENSES.flv REPORTED_PASSIVES.flv RELATIVE_CLAUSES4.flv RELATIVE_CLAUSES3.flv RELATIVE_CLAUSES2.flv RELATIVE_CLAUSES1.flv PASSIVE_VOICE1.flv CLAUSES_OF_TIME.flv PASSIVE_VOICE.flv PARAGRAPH_WRITING.flv IFCLAUSE.flv CAUSATIVE_FORMS.flv INVERSION.flv DOUBLE_COMPARISON.flv COMPARISON.flv Phailentieng.flv Michael_Learns_To_Rock__Paint_My_Love.flv LoveYouLikeALoveSongSelenaGomezTheScene.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  COMPARISON-POWERPOINT 2007

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Compiled by VINH.NTBC
  Người gửi: Huỳnh Quang Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:58' 21-02-2013
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 324
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO 12T2
  The boy is as tall as the girl.
  The cat is smaller than the lion.
  The airplane is the most expensive.
  It’s becoming harder and harder to find a job.
  The more comfortable the hotel is, the more expensive the rent is.
  PERIOD 84
  PRACTICE:
  COMPARISON
  Forms:
  COMPARISON
  A. Positive degree:
  . as + adj / adv + as
  . not + as / so + adj / adv + as
  B. Comparative degree :
  . short adj / adv + er + than
  . more + long adj / adv + than
  . less + adj / adv + than
  C. Superlative degree
  . the + short adj / adv + est
  . the + most + long adj / adv
  . the least + adj / adv
  D. Double comparatives :
  . short adj / adv + er and short adj / adv + er
  . more and more + long adj / adv
  . less and less + adj / adv
  . The comparative + S V, the comparative + S V.
  TASK 1: Choose a suitable phrase to complete each sentence:
  TASK 1: Answers:
  TASK 2: Complete each sentence with the correct form of Adj/Adv:

  1. German is much (difficult) ____________ than English.
  2. Who is (busy) ____________ in your family?
  3. She smiled as (happy) __________ a child.
  4. As we getting older, our eyesight is becoming (bad) __________ and __________.
  5. (long) __________ I waited for her, (nervous) __________ I felt.
  6. Football is (popular) ___________ sport in our country.
  7. Being a doctor isn’t (interesting) __________ as being a journalist.
  8. Is Bi Rain more (handsome) __________ David Beckham?
  9. Life in the modern world is becoming (complex) __________ and __________.
  10. What is (interesting) __________ movie you have seen?
  11. (friendly) _________ you look, (many) ________ friends you’ll have.
  12. Of the six novels, this one is (exciting) __________.  TASK 2: Answers:

  1. German is much more difficult than English.
  2. Who is the busiest in your family?
  3. She smiled as happily as a child.
  4. As we getting older, our eyesight is becoming worse and worse.
  5. The longer I waited for her, the more nervous I felt.
  6. Football is the most popular sport in our country.
  7. Being a doctor isn’t as / so interesting as being a journalist.
  8. Is Bi Rain more handsome than David Beckham?
  9. Life in the modern world is becoming more and more complex.
  10. What is the most interesting movie you have seen?
  11. The friendlier you look, the more friends you’ll have.
  12. Of the six novels, this one is the most exciting.  TASK 3: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence:
  1. Today English is __________ international of languages.
  A. more B. most C. the most D. the more
  2. The larger the city, _________ the crime rate.
  A. highest B. higher C. the highest D. the higher
  3. She plays the piano _________ as she sings.
  A. as beautifully B. more beautifully
  C. as beautiful D. the most beautifully
  4. Of the four dresses, which is _________expensive?
  A. the best B. the most C. the more D. the greater
  5. Is this book more interesting ________ the one you read last week?
  A. that B. as C. than D. of
  6. Bill is _____________.
  A. lazier and lazier B. more and most lazy
  C. lazier and more lazy D. more lazy and lazier

  7. The teacher speaks English ___________ we do.
  A. fluently as B. more fluently C. most fluently D. more fluently than
  8. It’s too noisy here. Can we go somewhere ___________?
  A. noisier B. quieter C. more noisy D. more quieter
  9. My brother was very tired last night, so he went to bed ___________ usual.
  A. as early as B. earlier as C. earlier than D. early than
  10. You must explain your problems ____________.
  A. as clear as you can B. as clearly as you can
  C. as clear than you are D. as clearly as you are
  11. __________ a car is, ____________ it is.
  A. The expensive …. the comfortable
  B. The most expensive … the most comfortable
  C. The more expensive …. the more comfortable
  D. The less expensive … the more comfortable
  12. Jill drives more carefully than Rose.
  A. Rose drives less careful than Jill.
  B. Rose drives carelessly than Jill.
  C. Jill is more carefully driver than Rose.
  D. Jill is a more careful driver than Rose.

  TASK 4: Find out the error in each sentence and then correct them:
  1. It’s getting most and most difficult to find a cheap apartment.
  A B C D
  2. The stronger is the wind, the higher the waves get.
  A B C D
  3. No one in the team plays football as good as Peter.
  A B C D
  4. It is a scariest story that I’ve ever heard.
  A B C D
  5. My younger sister studies more hardlier than Laura is.
  A B C D
  6. With the five women she danced the most beautifully.
  A B C D

  TASK 4: Answers:

  1. It’s getting more and more difficult to find a cheap apartment.
  A B C D
  2. The stronger the wind is, the higher the waves get.
  A B C D
  3. No one in the team plays football as well as Peter.
  A B C D
  4. It is the scariest story that I’ve ever heard.
  A B C D
  5. My younger sister studies harder than Laura is.
  A B C D
  6. Of the five women she danced the most beautifully.
  A B C D

  The bicycle / is / cheap / the car.
  The airplane / is / expensive / the car.
  The bicycle / is / cheap.
  The airplane / is / expensive.
  Make sentences based on the prompt below,
  using comparison:
  The bicycle is cheaper than the car.
  The airplane is more expensive than the car.
  The bicycle is the cheapest.
  The airplane is the most expensive.
  Suggested answers:
   
  Gửi ý kiến