Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn sẽ ủng hộ và góp phần xây dựng, kiến thiết trang này?
Sẵn sàng với sự đồng ý của chủ trang.
Có thể, tùy khả năng.
Rất tiếc, không thể.
Chưa biết.
Không có ý kiến.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WORD_FORMS.flv TENSES.flv REPORTED_PASSIVES.flv RELATIVE_CLAUSES4.flv RELATIVE_CLAUSES3.flv RELATIVE_CLAUSES2.flv RELATIVE_CLAUSES1.flv PASSIVE_VOICE1.flv CLAUSES_OF_TIME.flv PASSIVE_VOICE.flv PARAGRAPH_WRITING.flv IFCLAUSE.flv CAUSATIVE_FORMS.flv INVERSION.flv DOUBLE_COMPARISON.flv COMPARISON.flv Phailentieng.flv Michael_Learns_To_Rock__Paint_My_Love.flv LoveYouLikeALoveSongSelenaGomezTheScene.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ THI HK 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Huỳnh Quang Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:13' 11-12-2017
  Dung lượng: 26.2 KB
  Số lượt tải: 571
  Số lượt thích: 0 người
  THANH HOA Upper Secondary School THE TRIAL TEST FOR GCSE EXAM
  Class: 12C Time: 45 minutes
  Name: Date:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
  1. A. books B. dogs C. cats D. maps
  2. A. jumped B. informed C. evolved D. stared
  3. A. promise B. despite C. advise D. smile
  4. A. chemistry B. school C. character D. machine
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions.
  5. A. apply B. persuade C. reduce D. offer
  6. A. compulsory B. television C. curriculum D. certificate
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
  7. If I were you, I would have forgot about buying a new car.
  A B C D
  8. The director wanted to know how long you have been learning English.
  A B C D
  9. The kids were so exciting on Christmas Eve that it was difficult for them to get to sleep.
  A B C D
  10. The last person leaving the room must turn off the lights.
  A B C D
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  11. I`m sorry. I don`t mean to interrupt you. Please go on and finish what you are saying.
  A. talk B. quit C. continue D. stop
  12. Miss White sang very ______ at my birthday party last night.
  A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify
  13. He went to work _______ his headache.
  A. despite of B. in spite of C. although D. but
  14. She wishes she _______ a good job now
  A. has B. had had C. had D. would have
  15. _______stamps is my hobby.
  A. Collected B. Collection C. Collecting D. Collect
  16. Peter said he _______ a test the following day. A. had had B. will have C. has had D. would have
  17. I have to do this job because I have no _______. A. choose B. choice C. choosing D. chosen
  18. She has worked as a secretary _____ she graduated from college.
  A. before B. since C. while D. until
  19. She is the woman _______ sister looks after the baby for us.
  A. who B. whom C. that D. whose
  20. I remember _______ her somewhere before.
  A. meeting B. to meet C. met D. to be met
  21. _______Columbus was one of _______ first people to cross _______ Atlantic.
  A. Ø- a – an B. Ø – the – the C. Ø – the – an D. Ø – the - a
  22. He wanted to know the reason _______ I was late.
  A. which B. why C. what D. for that
  23. Body language is a potent form of _______ communication.
  A. verbal B. non-verbal C. written D. oral
  24. My mother _______ the hard work
  A. used to B. is used
   
  Gửi ý kiến